Ashikaga Yoshizumi, Japanese shōgun (d. 1511)[citation needed] was born on January 15, 1481.

January 15, 1481

Ashikaga Yoshizumi, Japanese shōgun (d. 1511)[citation needed] was born on January 15, 1481.

Ashikaga Yoshizumi was the 11th shōgun of the Ashikaga shogunate who reigned from 1494 to 1508 during the Muromachi period of Japan. He was the son of Ashikaga Masatomo and grandson of the sixth shōgun Ashikaga Yoshinori. His childhood name was Seikō (清晃), Yoshizumi was first called Yoshitō, then Yoshitaka.