Patrick Ehelechner, German ice hockey player was born on September 23, 1984.

Patrick Ehelechner is a German retired professional ice hockey goaltender.

Patrick Ehelechner, German ice hockey player was born on September 23, 1984.

September 23, 1984

Patrick Ehelechner, German ice hockey player was born on September 23, 1984.

Patrick Ehelechner is a German retired professional ice hockey goaltender.