Rina Matsuno, Japanese idol singer (b. 1998) died on February 8, 2017.

Rina Matsuno was a Japanese singer, model, actress and tarento who was a member of girl idol group Shiritsu Ebisu Chugaku.

Rina Matsuno, Japanese idol singer (b. 1998) died on February 8, 2017.

February 8, 2017

Rina Matsuno, Japanese idol singer (b. 1998) died on February 8, 2017.

Rina Matsuno was a Japanese singer, model, actress and tarento who was a member of girl idol group Shiritsu Ebisu Chugaku.